SPIの設定

OUT/INシールドとBrickを使う際に、SPIを有効にする必要があります。

SPIを有効にする

$ sudo raspi-config

SPI開発用のパッケージをインストールします

$ sudo apt-get install git
$ git clone git://github.com/doceme/py-spidev
$ cd py-spidev
$ sudo python setup.py install